Biziň Firmamyz

"Gyrat computer" 2004-nji ýylda gurlup, 15 ýyldan gowrak iş tejribesi bilen Türkmenistanyň Kompýuter Tehnologiýasy bazarynda öňde barýan firmalaryň biridir.Gyrat Kompýuter Firmamyz häzirki zaman bilim we tehnologiýasyny ulanyp, ýurdumyzyň her künjeginde söwda nokatlaryny gurnamagy, serwis hyzmatlarymyzda ýokary hilli hyzmatlary bermegi, häzirki zaman sistemalary ulanyp içki hil kontrolyny ösdürmegi maksat edinýär.

Gyrat Kompýuter 2004-nji ýyldan bäri ýurdumyzda hyzmat berýär we 15 ýyllyk tejribesi bilen ynamly marka hökmünde müşderileriň göwnünde ýer tapmagy başardy.Gyrat Kompýuter söwda we hyzmat nokatlaryny köpeldip, haryt we serwis hyzmatlaryny ýurdumyzyň her künjegindäki müşderilerine ýetirmegi maksat edinýär.

Maksadymyz

Gyrat Kompýuter söwda we hyzmat nokatlaryny köpeldip, haryt we serwis hyzmatlaryny ýurdumyzyň her künjegindäki müşderilerine ýetirmegi maksat edinýär. Gyrat Kompýuter Firmamyz häzirki zaman bilim we tehnologiýasyny ulanyp, ýurdumyzyň her künjeginde söwda nokatlaryny gurnamagy, serwis hyzmatlarymyzda ýokary hilli hyzmatlary bermegi, häzirki zaman sistemalary ulanyp içki hil kontrolyny ösdürmegi maksat edinýär.

Harytlarymyz

Dünýäde iň köp satylýan markalary biziň Gyrat Kompýuter magazinlerimizde tapyp bilersiňiz. Şeýle-de biz size iPhone, Samsung markalarynyň öýjükli telefonlaryny, Asus, Lenovo, Acer, DELL markalarynyň notebooklaryny, XBOX , PlayStation markalarynyň oýun Konsollaryny, HP, Samsung, Canon markalarynyň Printerlerini, Fakir, King markalarynyň öý-hojalyk harytlaryny hödürleýäris.

Bular bilen birlikde Kompýuter we Öýjükli telefonlaryňyz üçin üpjünçilik programmalaryny we AntiVirus Programmalaryny hem gurnaýarys

Serwisimiz

Köp görnüşli serwis hyzmatlaryndan amatly bahadan, wagtynda we kepillikli peýdalanyp bilersiňiz.Serwis hünärmenlerimiz, ussatlyklary we işlerine bolan höwesleri bilen, ähli tehniki hyzmatlaryňyzy ýerine ýetirmäge taýýar.Müşderilere we işýerlerine ýerinde hyzmat berilmegi bolsa siziň wagtyňyzy tygşytlar we öz işleriňizi has hem gowy ýerine ýetirmegiňize kömek eder.Serwis hyzmatlarynda ulanyljak enjamlar, olaryň bahalary we ýerine ýetirmek üçin gerekli bolan wagt barada size öňünden maglumat berilýär.

Hyzmatdaşlarymyz

Ýurdumyzda uzak möhletli we ynamdar markalar bilen işleýäris. Dünýäde iň köp satylýan markalary biziň Gyrat Kompýuter magazinlerimizde tapyp bilersiňiz. Şeýle-de biz size iPhone, Samsung markalarynyň öýjükli telefonlaryny, Asus, Lenovo, Acer, DELL markalarynyň notebooklaryny, XBOX , PlayStation markalarynyň oýun Konsollaryny, HP, Samsung, Canon markalarynyň Printerlerini, Fakir, King markalarynyň öý-hojalyk harytlaryny hödürleýäris.

Harytlarymyz

Biz size dünýä belli markalaryň harytlaryny hödürleýäris.

Hyzmatdaşlarymyz

Biz size dünýädeki öňdebaryjy harytlary hödürleýäris!

Täzeliklerden aksiýalardan habarly bolmak üçin ýazylyň!

Biz size aksiýalar we täzelikleri tiz wagtyň içinde ýetirip durarys...